شرکت صنایع غذایی خوش نوش امین ( برند اربیت)
اطلاعات تماس شرکت
شرکت صنایع غذایی خوش نوش امین در تاریخ 28/08/1386 تحت شماره 312226 در اداره ثبت شرکت ها ی تهران به ثبت رسیده است واین شرکت با پروانه به شماره 11356 در تاریخ 15/05/1391 صادره از وزارت جهاد کشاورزی به بهره برداری رسیده است و از سال 1390 اقدام به تولید مواد غذایی نموده است.